Friday, October 12, 2007

पुरूष....1 comment:

yog said...

sagade purush bhogi nastat...sagdech purush sarakhe nastat...

mi ya kavitebaddal kahich bolu sakt nahi....kharach khupach manala aapalas watannar aani ek samajik vyadha mananaar...aani sryi ch mann janun ghenaar lihala aahes..:)