Thursday, September 23, 2010

ती, तो..

ती,
त्याचीच झालेली
"संपुर्ण" !!
तो,
तोही तिच्याविना
"अपुर्ण" !!

ती,
विसरते त्याच्यामधे
"अस्तित्व"!!
तो,
तिच्यातच शोधतो
"स्वत्व"!!

ती,
त्याच्या हरएक क्षणाची
"साथीदार"
तो,
तिच्या प्रत्येक हालचालीचा
"साक्षीदार"

ती,
त्याच्या श्वासात
"भिनलेली"
तो,
तिच्या हरएक श्वासात
"रुजलेला"

...सई